Splošni pogoji

Splošni pogoji uporabe spletnega mesta in brezžičnega omrežja Zdravstvenega zavoda Zdravje

Splošni pogoji
Zdravstveni zavod Zdravje (v nadaljevanju ZZ Zdravje) si bo prizadeval, da bo spletno mesto www.zzzdravje.si delovalo nemoteno, vendar pa za izpad oziroma nedelovanje, ki je posledica višje sile ali dejanj tretjega, ki jih ni bilo mogoče pričakovati in se njegovim posledicam izogniti, ne odgovarja.
Z uporabo spletne strani se strinjate s pogoji uporabe, za katere si pridržujemo pravico do sprememb. ZZ Zdravje si pridržuje pravico do spremembe kateregakoli dela spletne strani in izbris kateregakoli dela vsebine brez vnaprejšnjega obvestila.

Zdravstveni zavod Zdravje ne priznava nobenega izvajalca IRPS, kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora.

https://ec.europa.eu/

Omejitev odgovornosti
Vse objavljene informacije so zgolj informativne narave.  ZZ Zdravje se trudi za stalno ažurnost spletnega mesta in popolnost podatkov, vendar ne prevzema nikakršne odgovornosti za njihovo popolnost in pravilnost.
Uporaba spletnega mesta ZZ Zdravje je na lastno odgovornost. ZZ Zdravje ali katerakoli druga fizična ali pravna oseba, ki je sodelovala pri ustvarjanju, nastanku in izdelavi spletnega mesta ali še sodeluje pri nadgradnjah in novih informacijah in gradivih, ne odgovarjajo za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij in gradiv na spletnem mestu ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njegovi vsebini. ZZ Zdravje tudi ne more biti odgovoren za kakršnekoli poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme ali katerekoli druge aplikacije, s katero je mogoče dostopati do strani, zaradi obiska strani ali kakršnekoli njene uporabe. ZZ Zdravje ni odgovoren za kakršnokoli škodo, ki bi nastala zaradi nezmožnosti uporabe spletnega mesta.

Omejitev uporabe informacij in gradiv
Informacije in gradiva, ki so prikazana na tej spletni strani, lahko naložite z mreže za vašo rabo, pri čemer ne smete spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na spletni strani ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja, je prepovedano. ZZ Zdravje ne odgovarja za obliko in vsebino spletnih strani, ki so na kakršenkoli način povezane s to spletno stranjo. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih strani je odgovornost ZZ Zdravje za vse primere izključena.

Zasebnost
Spletno mesto ZZ Zdravje zbira in shranjuje osebne podatke le za namen pošiljanja e-novic in to  izrecno le s potrjenim soglasjem o prejemanju le teh. Osebni podatki se zbirajo, obdelujejo in hranijo  skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. L. RS, št. 86/2007 UPB1). Podatki, ki se pridobijo ob podpisu soglasja, se uporabljajo v naslednje namene: pošiljanje e-novic po e-pošti ali sms sporočil, za obveščanje o dogodkih, za statistične in tržne analize in segmentacijo uporabnikov, za pošiljanje e-novic ali sms sporočil z različnimi koristnimi informacijami.
Spletno mesto ZZ Zdravje uporablja storitev Google Analytics podjetja Google Inc. Podjetju se posredujejo anonimni podatki o obisku posameznih spletnih strani.
Spletno mesto ZZ Zdravje zagotavlja, da bo osebne podatke s katerimi upravlja ščitil pred nepooblaščenim razkritjem in posredovanjem tretjim osebam, v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona. Osebne podatke bo upravljavec hranil do preklica soglasja za zbiranje osebnih podatkov. Uporabo osebnih podatkov lahko oseba kadarkoli prekliče s preklicem na ODJAVA ali po elektronski pošti info@zzzdravje.si.

Avtorske pravice, industrijska lastnina in intelektualna lastnina
Predstavitev in vsa vsebina te strani (vključno s kodo spletne strani) je zaščitena s pravicami o industrijski in intelektualni lastnini. Informacije, besedilo, slike, kodo in grafični material, ki jih vsebuje ta stran, se lahko uporabljajo le za zasebno, nekomercialno rabo in jih ni dovoljeno reproducirati, spreminjati, prenašati, odobriti ali objaviti v celoti ali po delih za kakršenkoli namen brez prejšnjega pisnega soglasja družbe skrbnika spletnega mesta, razen za namene pregledovanja.

Uporaba brezplačnega brezžičnega omrežja Free Wi-Fi

Storitev Free Wi-Fi zagotavlja in upravlja Zdravstveni zavod Zdravje v sodelovanju s T-2. 1.2. Storitev Free Wi-Fi omogoča uporabniku terminalske opreme (prenosni računalnik, mobilni telefon, tablica ali druga komunikacijska naprava), katera omogoča priklop na brezžična komunikacijska omrežja Wi-Fi, da pridobi možnost dostopa in uporabe interneta v prostorih Zdravstvenega zavod Zdravje. Uporabnik je vsaka fizična ali pravna oseba, ki uporablja storitev Free Wi-Fi za dostop do interneta in uporablja storitev Free Free Wi-Fi. Omrežje Free Wi- fi je brezžično elektronsko komunikacijsko omrežje s tehnologijo Wi-Fi, ki je dostopno v prostorih Zdravstvenega zavod Zdravje.

Pogoji uporabe storitve Free Free Wi-Fi (v nadaljevanju: Pogoji) določajo pravice in obveznosti Zdravstvenega zavoda Zdravje, kot ponudnika storitve brezžičnega elektronskega komunikacijskega omrežja , ter pravice in obveznosti uporabnikov storitve Free Free Wi-Fi, način in pogoje uporabe storitve Free Wi-Fi. 2.2. Z uporabo storitve Free Wi- fi uporabnik potrjuje, da je prebral objavljene pogoje, da se z njimi strinja in da ga njegove določbe zavezujejo, ob smiselni uporabi vsakokrat veljavnih Splošnih pogojev uporabe elektronskih komunikacijskih storitev družbe Zdravstveni zavod Zdravje. V kolikor se uporabnik ne strinja s pogoji, se mu ne omogoči dostop do storitve Free Wi-Fi. Ime omrežja, na katerega dostopajo uporabniki in na katerega se nanašajo ti pogoji, je »gosti«. Uporabnik se poveže do storitve Free Wi-Fi prek vstopne točke, ki je pokrita s signalom Free Wi-Fi, in lahko v dosegu signala Free Wi-Fi brezžično dostopa do interneta ali elektronske pošte. Pokritost brezžičnega elektronskega komunikacijskega omrežja Free Wi-Fi je območje Zdravstvenega zavoda Zdravje. Storitev Free Wi-Fi ne vključuje zagotavljanje e-poštnih naslovov ter gostovanja spletnih strani.

Storitev Free Wi-Fi obsega z registracijo – splošen dostop do interneta. Zdravstveni zavod Zdravje lahko v sklopu storitve Free Wi-Fi onemogoča in preprečuje dostop do določenih neprimernih in škodljivih (kategorij) vsebin. Zdravstveni zavod Zdravje lahko zaradi varovanja interesov uporabnika in preprečevanja zlorab uporabniku/uporabnikom prepreči zagotavljanje storitve Free Wi-Fi, če zazna možnosti zlorabe. Zaradi zagotavljanja enakovredne in pravične uporabe storitve Free Wi-Fi za vse uporabnike storitve in v izogib preobremenitvam omrežja lahko Zdravstveni zavod Zdravje pri uporabi storitve Free Wi-Fi omejuje hitrost prenosa podatkov. Zdravstveni zavod Zdravje lahko uporabniku/uporabnikom prepreči zagotavljanje storitve Free Wi-Fi, če ugotovi, da uporabnik/uporabniki motijo funkcionalnost omrežja Free Wi-Fi ali storitev Free Wi-Fi uporabljajo v nasprotju s temi pogoji, oziroma za nedovoljen namen. V tem primeru se uporabnik zavezuje Zdravstvenemu zavodu Zdravje oziroma in/ali tretjim osebam povrniti vso nastalo škodo.

Zdravstveni zavod Zdravje:

 • ne daje nikakršnih jamstev oziroma garancij za delovanje storitve Free Wi-Fi,
 • ni odgovorno za izgubo prihodka in/ali posredno ali neposredno škodo, ki bi nastala kot posledica delovanja, nedelovanja ali morebitnih motenj v delovanju storitve Free Wi-Fi,
 • ne odgovarja za vsebino in obliko informacij, ki jih uporabnik pridobi z uporabo storitve Free Wi-Fi,
 • ne odgovarja za vsebine, ki jih uporabnik prenaša ali do njih dostopa prek interneta in ne odgovarja za ravnanja uporabnika ali tretjih oseb na internetu
 • ne odgovarja za posredno ali neposredno izgubo prihodka oz. kakršnokoli škodo, ki bi nastala zaradi izgube oz. odtujitve uporabnikovih podatkov ali drugih parametrov, potrebnih za uporabo storitve Free Wi- fi, ter za okvaro uporabnikove terminalske opreme, s katero dostopa do omrežja »gosti«,
 • ne zagotavlja uporabniku popolne varnosti Wi-Fi povezave.

Uporabnik se v zvezi z uporabo storitve Free Wi-Fi zavezuje:

 • da ne bo uporabljal storitve Free Wi-Fi za nezakonite namene in v nasprotju s temi pogoji,
 • da ne bo pošiljal nezaželenih množičnih elektronskih sporočil (tako imenovani SPAM),
 • da ne bo izvrševal dejanj in uporabljal storitve Free Wi-Fi za prikrivanje izvora prenosa podatkov,
 • da ne bo posredoval informacij ali podatkov, ki vsebujejo računalniške viruse ali material, namenjen prekinitvi, uničenju ali omejevanju funkcionalnosti računalniške ali druge IT strojne ali programske opreme,
 • da ne bo izvrševal dejanj, katerih namen je vdiranje v računalniške sisteme ali odkrivanja ranljivosti sistemov,
 • da ne bo izvrševal dejanj, ki bi bila na kakršenkoli način škodljiva mladoletnim osebam in ki so prepovedana z veljavno zakonodajo,
 • da ne bo izvrševal dejanj in uporabljal storitve Free Wi-Fi za izvajanje, napeljevanje, pomoč ali spodbujanje h kaznivim dejanjem,
 • da ne bo izvrševal dejanj, katerih namen je onemogočanje delovanja storitve Free Wi-Fi,
 • da ne bo oviral ali skušal ovirati dostopa drugih uporabnikov do storitve Free Wi-Fi,
 • da je sam odgovoren za dostop do svojega uporabniškega računa in bo sam poskrbel za varovanje uporabniških podatkov in gesel.

Uporabnik se na portalu Free Wi-Fi registrira v skladu z navodili. Zdravstveni zavod Zdravje in/ali njegovi pogodbeni partnerji ob registraciji vnesene podatke in vse njihove spremembe, ki jih naknadno opravi uporabnik, zbirajo, hranijo, vodijo, uporabljajo in obdelujejo v skladu z veljavno zakonodajo v ustrezno varovanem in zaščitenem sistemu. Zavarovanje osebnih podatkov uporabnikov obsega organizacijske, tehnične in logično-tehnične postopke in ukrepe, s katerimi se varujejo osebni podatki, preprečuje slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihovo spremembo ali izgubo ter nepooblaščeno obdelavo teh podatkov.

Za spore, ki izhajajo iz uporabe storitev Free Wi-Fi in za tolmačenje teh pogojev se uporablja izključno pravo Republike Slovenije. Za vse morebitne spore in pravne postopke, nastale z uporabo Free Wi-Fi, ali ki bi bili z uporabo te storitve kakorkoli povezani, je pristojno izključno sodišče v Ljubljani. 

Veljavno od: 10.07.2019